آموزش کریو

ابتدا نرم افزار را با تو جه به نوع سیستم عامل خود (64 bit یا 32 bit) از سایت دانلود کرده و نصب کنید و به ترتیب عکس های زیر پیش روید.
برای قطع اتصال از سیستم کریو به صورت زیر عمل کنید